OULULAISET TEHOSTAMASSA RAKENNUSTEOLLISUUDEN PROSESSEJA

Arkkitehtuurissa ja tilasuunnittelussa on käynnissä merkittävä muutos. Perinteinen suunnitteluprosessi alkaa kehittyä teknisten apukeinojen avulla dynaamiseksi ja entistä tehokkaammaksi. Suunnitelmat voidaan esitellä käyttäjille luonnollisen kokoisessa simulaatiossa. Uuden asiakaslähtöisen Valo- suunnitteluprosessin pääkehittäjänä toimii Oululainen arkkitehtitoimisto UKI-Arkkitehdit.

Valo-järjestelmä on arkkitehtuurisen suunnitteluprosessin lisäpaketti. Rakennettavat kohteet mallinnetaan kolmiulotteisiksi malleiksi ja arvioidaan simulaattorissa. Uutena työkaluna arkkitehdeillä on virtuaalitila eli *Cave-ympäristö. Teknisesti korkean tason visuaalinen apukeino. Keinotodellisuus, eli virtuaalitila joka ei ole enää vain visualisointia vaan jotain paljon enemmän – simulaatiota.

Digitaalinen tekniikka antaa asiakkaalle uudenlaisen mahdollisuuden kokea erilaisia vaihtehtoja virtuaalisessa ympäristössä. Hallittuja suunnitteluelementtejä voidaan vaihdella virtuaalimallissa reaaliajassa joista voi herätä luovaa keskustelua, eli dialogia suunnittelijan ja asiakkaan välillä. Virtuaalimalli tuo ammattimaiseen suunnitteluun lisää työkaluja ja vahvistaa suunnittelijan imagoa asiantuntijana. Simulaation tulisi todistaa suunnittelijan ratkaisujen toimivan myös käytännössä.

Jopa kalusteiden malli ja asettelu voidaan simuloida virtuaalitilaan. Näennäisesti pieneltä tuntuvasta virhevalinnasta voi aiheutua suuri kustannuserä ja päänvaiva rakennuksen loppukäyttäjille. Ongelmat skaalautuvat kohteen koon mukaan.

Esimerkiksi kalusteiden vaihto ergonomian tai käytännöllisyyden ehdoilla rakentamisen jälkeen on usein työlästä ja kallista. Pelkkä tuolien vaihto voi olla aikaavievä, puolen miljoonan euron projekti.

Perinteisessa suunnittelussa ja arkkitehtuurissa ongelmakohdat nousevat usein esille vasta rakennus- tai käyttövaiheessa. Esille nousseet käytettävyysongelmat eivät yleensä johdu suunnittelijan ammattitaidottomuudesta vaan siitä, että asiakkaan on vaikea ilmaista kaikkea toiveita tai tarpeita, joita ei välttämättä osaa vielä vaatia. Virtuaalimallien luominen ja tilanteiden simuloiminen tuo esille tilan ja arkikäytön epäkohtia. Simulaatio helpottaa siis asiakkaan hahmottamista tilasta ja ratkaisuista ja luo helpon kommunikaatioväylän ajatuksille. Kehittävän dialogin ja iteroinnin kautta suunnittelun laatu paranee huomattavasti.

Kustannussäästöt

Esisuunnitteluvaiheessa voidaan saavuttaa rakennusprojektin suurimmat säästöt. Suunnittelun alkuvaiheille tulisi sijoittaa paras mahdollinen asiantuntijatyö mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Jo esisuunnitteluvaiheessa tulisi pystyä arvioimaan kustannuksia rakennuksen koko elinkaaren ajalta. Määrärahojen sijoittaminen rakentamisesta suunnittelu- ja simulaatiovaiheeseen maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Toimintakustannuksista muodostuu huomattava summa säästöä vuosikymmenien aikana.

Suunnittelun kustannustehokkuus todetaan useasti vasta rakennuksen elinkaaren aikana. Oikein tehty suunnittelu lisää rakennuksen käyttöikää, vähentää korjaustarpeita ja tehostaa käyttäjien toimintoja. Pitkällä aikajänteellä pienistä muutoksista saattaa kasvaa hyvinkin merkittävää säästöä. Onnistunut simulaatio ja suunnittelu vaatii useitten eri toimialojen ihmisten näkemyksen tilankäytöstä. Jokaisen mielipide on tärkeä, tehokkuuden, logistiikan ja jopa työturvallisuuden takaamiseksi.

Kommunikaation puute ohjaa usein suunnittelutyön väärille raiteille. Asiakasta tulee kuunnella ja saatua tietoa tulee soveltaa käytännön ratkaisuiksi. Huippuarkkitehtuuri ja suunnittelu on aina asiakaslähtöistä ja vuorovaikutteista.”
Mikko Heikkinen, UKI Arkkitehdit